Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan van ouders en leerkrachten met de directie van De Westhoek. In de MR hebben vier ouders en vier leerkrachten zitting. Zij vergaderen gemiddeld zeven keer per schooljaar samen met de directeur van De Westhoek over het beleid van de school. 
 

Aandachtsgebieden
Onderwerpen die tijdens de MR-vergaderingen worden besproken, zijn onder andere het schoolplan, huisvesting, de begroting, het formatieplan en het personeels- en taakbeleid. Ook zaken als schooltijden, overblijven, veiligheid in en rondom de school komen in de medezeggenschapsraad aan de orde.

Rechten
De MR heeft bij bepaalde onderwerpen instemmingsrecht. Dat wil zeggen dat de directie voor deze onderwerpen de instemming van de MR nodig heeft. Op andere aspecten heeft de MR adviesrecht, dus de mogelijkheid om de directie advies te geven voordat een beslissing wordt genomen. Ook heeft de MR het initiatiefrecht. Ofwel het recht om zelf met voorstellen te komen over onderwerpen die de school betreffen.

Contact
De MR vertegenwoordigt alle ouders en leerkrachten. Daarom vragen de MR-leden ouders en leerkrachten vriendelijk om hun beleidsmatige suggesties over zaken die de school betreffen, met hen te delen. Spreek hen gerust aan of neem contact met ze op. Of mail naar mr@kbsdewesthoek.nl
De MR-leden maken eventuele verbeterpunten dan bespreekbaar met de directie van de school. 

Vergaderingen
U kunt altijd een vergadering van de MR bijwonen. Graag vernemen we dit dan van tevoren. 
De vergaderdata van de Medezeggenschapsraad zijn voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op de volgende data:

Maandag 27-11-2023
Woensdag 31-01-2024
Donderdag 21-03-2024
Dinsdag 14-05-2024
Maandag 24-06-2024

De agenda's en notulen zijn inzichtelijk voor teamleden en ouders. U kunt deze opvragen bij de MR via mr@kbsdewesthoek.nl 


Hartelijke groet van,
Personeelsgeleding: Karin Damen-Riemslag Baas, Kirsten Simons, Daniëlle Broeken en Miranda Dekkers
Oudergeleding: Renate van Steijn-Martens (ouder Klaas, Jaap en Roos), Elma Hilbrink (ouder Dylan en Elynn), Raimond Voermans (ouder Lauren) en Dirk-Jan de Jong (ouder Sven).

Powered by BasisOnline