Medezeggenschapsraad

Teamgeleding:
 
Juf Carla
Juf Daniëlle
Juf Kirsten
Meneer Wouter

Oudergeleding:

Dirk-Jan de Jong
Marie-Cécile Donders
Paul Robbe
Raimond Voermans

Wat is de medezeggenschapsraad? 

De Medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan van ouders en personeel met de schoolleiding (locatiedirecteur en clusterdirecteur). In de MR van de Westhoek hebben 4 ouders (oudergeleding) en 4 leerkrachten (personeelsgeleding) zitting. Een goed functionerende MR is in het belang van het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen.

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De MR bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg. De leden van de MR hebben ongeveer 7 keer per schooljaar een overleg met de directie en praat, denkt en beslist mee over het beleid van de school. Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten besproken worden zijn o.a. begroting, schoolplan, zorgplan, taak- en personeelsbeleid, schoolgids, verantwoord overblijven, gedragsprotocol en formatieplan.

De MR heeft 3 rechten, te weten:

  1. Instemmingsrecht (bij bepaalde onderwerpen heeft de directie goedkeuring van de MR nodig.)
  2. Adviesrecht (de MR geeft advies aan de directie voordat een beslissing genomen wordt. De directie weegt dat advies mee in de uiteindelijke beslissing.)
  3. Initiatiefrecht (de MR kan zelf met voorstellen komen over allerlei zaken die de school aangaan.)

Omdat de Westhoek ondergebracht is in een stichting, samen met 20 andere scholen in Oosterhout, te weten Delta Onderwijs, is er ook een MR gevormd als gelijkwaardig gesprekspartner voor de directie van Delta Onderwijs. Deze MR wordt Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) genoemd.

In de MR wordt het beleid van de Westhoek besproken, in de GMR staat het bovenschoolse beleid van alle scholen die onder Delta Onderwijs vallen op de agenda. 

Wat heb ik aan een Medezeggenschapsraad?

De MR is een vertegenwoordiging van ouders en personeel door verkiezing gekozen. De MR kan alle aangelegenheden die de school betreffen met de directie bespreken. Iedere ouder of personeelslid kan dus contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school betreffen. In aanvang is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen. Als dit niet voldoende duidelijkheid schept kan een ouder/personeelslid de MR benaderen.

 

Powered by BasisOnline