Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan van ouders en leerkrachten met de directie van De Westhoek. In de MR hebben vier ouders en vier leerkrachten zitting. Zij vergaderen gemiddeld zeven keer per schooljaar samen met de directeur van De Westhoek over het beleid van de school. 

Aandachtsgebieden
Onderwerpen die tijdens de MR-vergaderingen worden besproken, zijn onder andere het schoolplan, huisvesting, de begroting, het formatieplan en het personeels- en taakbeleid. Ook zaken als schooltijden, overblijven, veiligheid in en rondom de school komen in de medezeggenschapsraad aan de orde.

Rechten
De MR heeft bij bepaalde onderwerpen instemmingsrecht. Dat wil zeggen dat de directie voor deze onderwerpen de instemming van de MR nodig heeft. Op andere aspecten heeft de MR adviesrecht, dus de mogelijkheid om de directie advies te geven voordat een beslissing wordt genomen. Ook heeft de MR het initiatiefrecht. Ofwel het recht om zelf met voorstellen te komen over onderwerpen die de school betreffen.

Contact
De MR vertegenwoordigt alle ouders en leerkrachten. Daarom vragen de MR-leden ouders en leerkrachten vriendelijk om hun beleidsmatige suggesties over zaken die de school betreffen, met hen te delen. Spreek hen gerust aan of neem contact met ze op. Of mail naar mr@kbsdewesthoek.nl
De MR-leden maken eventuele verbeterpunten dan bespreekbaar met de directie van de school.

Hartelijke groet van,
Personeelsgeleding: Carla Bernhart, Kirsten Simons, Daniëlle Broeken en Wouter van Rijsbergen.
Oudergeleding: Paul Robbe (ouder Thomas, Philip, Hannah), Marie-Cécile Donders (ouder Isa Bakx), Raimond Voermans (ouder Tristan, Norah, Roman, Lauren) en Dirk-Jan de Jong (ouder Ruben, Sven).

Powered by BasisOnline